iCoach


Meld je je aan vóór 16 juni 2023?

Dan ontvang je naast het verplichte boekenpakket ook de aanbevolen literatuur zoals vermeld in de studiegids gratis.


Vorm en inhoud van de opleiding

Deze opleiding is ontwikkeld naar aanleiding van vragen vanuit het veld. Vragen van scholen, die hun iCoaches goed willen toerusten in een tijd, waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. 


De opleiding duurt één jaar. De studieomvang van de opleiding is 7 EC's. 1 EC staat voor 28 studiebelastingsuren, waarmee de totale omvang van de opleiding uitkomt op 196 studiebelastingsuren. Verdeeld over 40 (les)weken in een jaar komt dat neer op een kleine 5 uur per week gemiddeld. Dit is inclusief de 10 lesdagen. Bij studievertraging heeft de student na de laatste lesdag nog 1 jaar de tijd om de opleiding af te ronden. 


De kosten voor de opleiding bedragen € 3.900,- inclusief de verplichte literatuur. De opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw.

iCoaches hebben de uitdagende opdracht om vanuit een onderwijskundige visie met het team ICT-mogelijkheden dusdanig te gebruiken, dat dit ten goede komt aan de onderwijskwaliteit en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid van leerlingen. Dit is een complexe opdracht, die zich afspeelt binnen de 3 domeinen:


A. Visie en beleid

B. Onderwijs met ICT

C. Professionalisering

Er zijn iCoaches in het po, het vo en het mbo. Sommigen zijn de enige iCoach binnen hun organisatie, anderen werken in een team van iCoaches. Er zijn ook bovenschoolse iCoaches of iCoaches, die leidinggeven aan een team van iCoaches.

 

Om al deze iCoaches een waardevolle opleiding te bieden, werken we binnen de opleiding in 3 profielen: uitvoerend, vormgevend en strategisch profiel.

Digitale geletterdheid

Hoewel de opdracht voor de iCoach breder is dan uitsluitend het leergebied digitale geletterdheid, is dit wel degelijk een belangrijk leergebied, waar terecht veel aandacht voor is.


Binnen de opleiding iCoach in onderwijs krijgt digitale geletterdheid binnen elk van de 3 opleidingsdomeinen aandacht, naast aandacht voor het vormgeven van onderwijs met ICT en het ondersteunen van onderwijs m.b.v. ICT.


Onder digitale geletterdheid wordt verstaan het vergroten van kennis en vaardigheden van leerlingen in de 4 deelgebieden:

● ICT-basisvaardigheden

● Mediawijsheid

● Digitale informatievaardigheden

● Computational thinking


Het vormgeven van onderwijs met ICT gaat over het ontwerpen van leersituaties m.b.v. ICT op dusdanige wijze, dat dit de kwaliteit ten goede komt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan multimediale lessen, materialen voor online leeromgevingen, gepersonaliseerd leren m.b.v. ICT, etc. Het gaat dan niet alleen om het maken en/of vinden van geschikte materialen, maar vooral ook om het op een goede manier inzetten van deze middelen.


Bij het ondersteunen van onderwijs m.b.v. ICT valt te denken aan leerlingvolgsystemen, online leeromgevingen, en applicaties om te communiceren met ouders, maar ook de ICT-infrastructuur.


Zowel digitale geletterdheid als het vormgeven en ondersteunen van onderwijs met ICT zijn belangrijk en hebben een plek in deze opleiding.


Op dit moment is er vanuit zowel de overheid als het onderwijsveld veel aandacht voor digitale geletterdheid. Daarom in de kolom hiernaast een beknopte toelichting op hoe dit een plek krijgt binnen deze opleiding.


Bekijk de studiegids voor een uitgebreider overzicht van de lesdagen. Daarin staan de beknopte inhoud en beoogde opbrengst per lesdag weergegeven, zoals in de afbeelding hiernaast.

Digitale geletterdheid komt in elke lesdag aan de orde. Soms geïntegreerd in andere onderwerpen, soms naast de andere onderwerpen. Een paar voorbeelden:


● In de lesdag 'visieontwikkeling' wordt aandacht besteed aan de visie op digitale geletterdheid binnen de visie op onderwijs met ict.

● In de lesdag 'zelf ontwikkelen van multimediaal onderwijs' werkt de student aan een multimediaal lesontwerp voor digitale geletterdheid, al dan niet geïntegreerd in andere vakken.

● In de lesdag 'communicatie voor professionals' worden o.a. voorbeelden gebruikt, die gerelateerd zijn aan digitale geletterdheid. 


Er is één lesdag speciaal gewijd aan een belangrijk deelgebied van digitale geletterdheid, namelijk lesdag 8 over mediawijsheid. Hieronder is de beknopte inhoud en de beoogde opbrengst van deze lesdag weergegeven.

Opbouw en volgorde van de lesdagen

De opbouw in de volgorde van de lesdagen is dusdanig, dat deze de student optimaal de gelegenheid biedt om zich vaardigheden eigen te maken gedurende de opleiding en om kruisverbanden te leggen tussen de verschillende domeinen.


Deze volgorde is als volgt: 

  

 1. Visieontwikkeling
 2. De (on)mogelijkheden van multimediaal onderwijs
 3. Communicatie voor professionals
 4. Beleidsontwikkeling
 5. Professionaliseren van collega's
 6. Werken aan draagvlak en motivatie
 7. Zelf ontwikkelen van multimediaal onderwijs
 8. Mediawijsheid
 9. ICT-infrastructuur
 10. Afsluitende dag met presentaties

 

Lesdata en locatie


De opleiding kan ook incompany aangeboden worden. Data en locatie zijn in dat geval in overleg.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Start in februari 2023


15 februari 2023


Molenaarskamer in Soest10 maart 2023


Molenaarskamer in Soest29 maart 2023


Molenaarskamer in Soest20 april 2023


Online16 mei 2023


Online15 juni 2023


Molenaarskamer in Soest13 september 2023


Online10 oktober 2023


Online14 november 2023


Online13 december 2023


Molenaarskamer in Soest

Start in september 2023


27 september 2023


Molenaarskamer in Soest31 oktober 2023


Molenaarskamer in Soest24 november 2023


Molenaarskamer in Soest13 december 2023


Online16 januari 2024


Online31 januari 2024


Molenaarskamer in Soest5 maart 2024


Online26 maart 2024


Online24 april 2024


Online7 juni 2024


Molenaarskamer in Soest

Dit zijn je docenten

Studiegids aanvragen


Wil je meer weten over deze opleiding? Vraag dan vrijblijvend de studiegids aan. In de studiegids vind je informatie over de volgende onderwerpen:

 1. Vorm en inhoud van de opleiding
  1. 3 domeinen
  2. 3 profielen
  3. Overzicht lesdagen en opdrachten
  4. Beknopte beschrijving lesdagen
  5. Volgorde van de lesdagen
  6. Werk- of stageplek
  7. Portfolio
  8. Intervisie
  9. Peer feedback
  10. Presentatie
 2. Studiebelasting
 3. Beoordelingscriteria
  1. Verwerkingsopdrachten
 4. Diplomering en certificering
 5. Opleidingskwaliteit
 6. Opleidingsfaciliteiten
 7. Literatuurlijst
 8. Opleidingskosten
 9. Aanmeldprocedure

Via onderstaand formulier kun je de studiegids vrijblijvend aanvragen. Je gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de studiegids en om je 1x te bellen om te vragen of alle informatie duidelijk is. Daarna worden je gegevens verwijderd tenzij je je aanmeldt voor de opleiding.

 
 
 
 
 

Aanmelden


Voorwaarden voor toelating tot de opleiding zijn:

 • een geschikte werk- of stageplek conform de eisen, zoals beschreven op pagina 7 van de studiegids, en
 • een relevante hbo- of wo-vooropleiding, afgerond met een diploma.


Vrijstellingen zijn alleen mogelijk op grond van aantoonbaar eerder verworven competenties op basis van een diploma of getuigschrift niet ouder dan 5 jaar. Hieronder vallen ook de door Ceto Trainingen verstrekte tentamenbewijzen voor verwerkingsopdrachten uit de iCoach-opleiding. 


Een vrijstelling kan bij de examencommissie worden aangevraagd d.m.v. het daartoe bestemde formulier. De examencommissie beoordeelt de aanvraag en geeft daarover binnen een maand na indiening uitsluitsel.


Aanmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier met aangegeven bijlagen. Het secretariaat bevestigt vervolgens uw aanmelding en stelt een studieovereenkomst op. Na ondertekening door beide partijen is de overeenkomst tot stand gekomen. U heeft dan nog een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, waarbinnen u vrijblijvend kunt annuleren. Na deze bedenktijd wordt er een MMI- en intakegesprek met u gepland. Ook wordt dan de factuur verstuurd aan het door u opgegeven factuuradres.


De studieovereenkomst eindigt een jaar na de laatste lesdag van de opleiding. Indien de student op dat moment de opleiding nog niet volledig heeft afgerond, bepaalt de examencommissie of de student in aanmerking komt voor het tegen betaling verlengen van de overeenkomst. Het recht op certificaten afgeronde opdrachten en bewijs van deelname voor gevolgde lesdagen blijft dan onverminderd bestaan.


Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4) gaat een opleiding van start. Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een rooster. Vaak is dit rooster al eerder beschikbaar. Roosters zijn altijd onder voorbehoud. Wijzigingen en lesuitval worden altijd z.s.m. zowel via email als via de elektronische leeromgeving gecommuniceerd. Uitgevallen lessen worden daarna opnieuw ingepland.


Het onderwijs- en examenreglement is van toepassing op deze opleiding. Dit is op te vragen via het secretariaat en te downloaden uit de elektronische leeromgeving.


De algemene voorwaarden van Ceto Trainingen zijn van toepassing op deze opleiding. Deze zijn op te vragen via het secretariaat en te downloaden uit de elektronische leeromgeving, en worden als bijlage bij de studieovereenkomst gevoegd.


Via onderstaande knop kun je je aanmelden. De aanmeldpagina opent in een nieuw venster. Lees voorafgaand aan je aanmelding eerst de studiegids. Deze kun je aanvragen via de knop hierboven.